مصائب یک نویسندۀ تازه کار

عزمت را جزم کرده‌ای. تو باید یک نویسنده‌‎‌ی تمام عیار شوی. چشمانت را می‌بندی و از تماشای خودت درآن لباس زیبا به وجد می‌آیی. رو‌به رویت را تماشا می‌کنی. عجب صف پر و پیمانی. همه در حالی که برای کتابت غش و ضعف می‌روند منتظرآن لحظه‎‌ی ملکوتی هستند که قلمت روی صفحه‌ی ابتدایی کتاب فرود […]